ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ website sansaiphrao.go.th......ท่องดินแดนแห่งพระธาตุ ชมธรรมชาติที่งามหรู น้ำตกสวยห้วยป่าพลู เชิญเที่ยวดูถ้ำผาแดง แวะพักแหล่งน้ำพุร้อน
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสนามห้วยป่าไร่) บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ 11 ต.สันทราย
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์แลย์ (สายไปตลาด) บ้านต้นโชค หมู่ที่ ๙ ต.สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ กิ่ววัวแดง ต.สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองปิด หย่อมบ้านดงป่าข่า (ซอยบ้านนายยูน บุญทราย) หมู่ที่ 2 ต.สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ณ บ้านสันปง (ซอย10) หมู่ที่ 5 ต.สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านขามสุ่มป่า (ซอยเข้าป่าช้า) หมู่ที่ 6 ต.สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางส่งน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางส่งน้ำ สายบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ ๖ เชื่อม บ้านสันทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลสันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
ตารางแสดงวงเงินราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำและถังกรองน้ำพร้อมติดตั้ง บ้านสันฮกฟ้า (หย่อมบ้านห้วยป่าไร่) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อถังกรองน้ำพร้อมติดตั้ง บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ บ้านต้นโชค หมู่ที่ ๙ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ บ้านต้นโชค หมู่ที่ ๙ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดลอกลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๘,๙ สายน้ำฮ่องห้า ตำบลสันทราย
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๘,๙ สายน้ำฮ่องห้า ตำบลสันทราย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวัน บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสันทราย
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวัน บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสันทราย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยหางบ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหางบ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยดาบรงค์, ซอยบ้านลุงวุฒิ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาบรงค์, ซอยบ้านลุงวุฒิ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านปางเบาะ (แม่ปาคี) หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
น้ำพุร้อนหนองครก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาว มีห้องอาบน้ำแร่ไว้บริการ มีศาลาพักร้อน เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว ทั่วไป
พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ตั้งอยู่ ณ วัดสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้บูชา ทุกปีในเดือนเมษายน จะมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
น้ำตกห้วยป่าพลู ตั้่งอยู่ที่หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า ตำบลสันทราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมบรรยากาศ ที่สวยงานของน้ำตกที่ไหลตกลงมาตามชั้นของโขดหิน เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
สวนดอกเบ็ญจมาศ เป็นสวนดอกไม้ของกลุ่มเกษตรปลูกดอกไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม ซื้อหาดอกไม้ที่มาจากแหล่งผลิต และสามารถ เรียนรู้กระบวนการปลูกและทำเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 - 7 บ้านขามสุ่ม - บ้านสันทราย
พระธาตุดอยนางแล เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่ตำบลสันทราย เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนอำเภอพร้าว ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยนางแล หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ทุึกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน จะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุ
 
ผ้าทอตำบลสันทราย เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้สวมใส่ ราคาไม่แพง ติดต่อขอสั่งซื้อได้....
แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ และเงื่อนใขสำหรับรถยนต์ใหม่คนแรกตามนโยบายรัฐบาลtargetนายอำเภอพร้าว
หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรก
Untitled Document
 
คณะผู้บริหาร
นายเสถียร ตันจะริรักษ์
นายก อบต.สันทราย
 
มุมอาเซียน
 
หน่วยงาน
 
สื่อมวลชน
 
 
 
kasetcity.com
 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย