หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ โบร์ชัวร์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองคืการบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดภาพถ่าย “ธรรมชาติงามตา วัฒนธรรมงามใจ สันทราย เมืองพร้าว”
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ โดยวิธีเจรจาตกลงราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับยื่นชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจําปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายใหม่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนมาแอ่ว มาอุดหนุนสินค้า จากพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย กาดนัดละอ่อน ครั้งที่ 1
»» อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หย่อมบ้านหนองผา บ้านผาแดง หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้ำ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนหน้า รพ.สต.บ้านหนองปิด หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ หน้าวัดตลาดสันโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หย่อมบ้านหนองผา บ้านผาแดง หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้ำ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนหน้า รพ.สต.บ้านหนองปิด หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ หน้าวัดตลาดสันโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโบสถ์ บ้านแม่ปาคี หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๔ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
นายณัฐพล สุอินต๊ะ
รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อบต.
ปลัด อบต.
นายณัฐพล สุอินต๊ะ
รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
https://www.symptoma.ro  
https://www.symptoma.ro  

 

ประชุมสภา อบต.สันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 โครงการก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ประชุมสภา อบต.สันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ ประจำ พ.ศ.2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการปราบพ่นยุงลาย (ไข้เลือดออก) ประจำปี พ.ศ. 2564

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สินค้าโอทอป

สถานที่ท่องเที่ยว

การลดขั้นตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2020 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)