หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หย่อมบ้านหนองผา บ้านผาแดง หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้ำ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนหน้า รพ.สต.บ้านหนองปิด หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ หน้าวัดตลาดสันโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 07/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโบสถ์ บ้านแม่ปาคี หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะเกี๋ยง เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านสันปง และหมู่ที่ 15 บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 12 บ้านแม่ปาคี ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโป่ง บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/11/2563  ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทางถนนแยกบ้านสันทราย-บ้านศรีค้ำตำบลสันทราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านต้นโชคหมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแดง หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านหนองครก หมู่ที่ 10 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิด (หย่อมป่าข่า) หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงนา บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หน้าวัดท่ามะเกี๋ยง บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 15ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเพชร หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้ำ วันที่ 29/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงคำ หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้ำ วันที่ 29/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านขามสุ่ม ตำบลสันทราย เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแมากอย ตำบลเวียง วันที่ 09/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาวนาอุทิศ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย วันที่ 09/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า วันที่ 09/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนบ้านเพาะ หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะเกี๋ยง วันที่ 09/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7 วันที่ 09/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางถนนแยกบ้านสันทราย - บ้านศรีค้ำ วันที่ 06/12/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ตำบลสันทราย วันที่ 19/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ตำบลสันทราย วันที่ 19/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ ตำบลสันทราย วันที่ 19/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า วันที่ 02/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านสันปง วันที่ 02/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผาแดง วันที่ 02/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปิด วันที่ 02/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย วันที่ 02/10/2561 ดาวน์โหลด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2020 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)