หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ซื้อวัสดุ ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๔ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ในตำบลสันทรายสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนในตำบลสันทรายสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปงสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปาคี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จำนวน ๔ แห่ง ,โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนานา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขนาดไม่เกิน ๑ ตัน เลขทะเบียน ผว ๑๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/05/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย หมายเลขทะเบียน งย ๘๑๓๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/05/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ (หย่อมบ้านดงป่าข่า) ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/05/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านผาแดง (หย่อมบ้านล่อม) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จำนวน ๒๐ แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/05/2564  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโล๊ะ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยส้าน ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางหมู่บ้าน ซอย ๑-๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันฮกฟ้า ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดขามสุ่ม บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย หมายเลขทะเบียน ผห ๖๘๘ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล ๗๗๕๖ เชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หย่อมบ้านล่อม บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายจำนวน ๑๙ แห่ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย (ป้ายบอกทาง) จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักฮี้ ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อม ดงป่าข่า บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ไปบ้านหนองครก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/04/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และวัสดุในการดำเนินโครงการสืบสานฮีตฮอยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองคลัง ของอบต.สันทราย จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๒๖ รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านหนองผา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อปริ้นเตอร์ Inkjet ระบบแท้งค์ เพื่อรองรับงานพิมพ์ ขนาด A๓ เพื่อใช้ในงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายจำนวน ๑๘ แห่ง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลสันทราย จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ -๑๕ ตำบลสันทราย จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย หมายเลขทะเบียน ผห ๖๘๘ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันทราย โดยวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมเหมืองกลาง บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านต้นโชค-วัดพระธาตุกลางใจเมือง หมู่ที่ ๙ บ้านต้นโชค ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ นายลุงเติง - นายสนิท ตาใจ หมู่ที่ ๕ บ้านสันปง ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย หมายเลขทะเบียน ผษ ๕๐๓๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายจำนวน ๑๘ แห่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย หมายเลขทะเบียน ผห ๖๘๘ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างลานตากเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีค้ำ ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำครู โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถแบคโฮขนาดเล็ก เพื่อทำการขุดดินวางท่อประปา บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อทำการขุดลอกบ่อขยะบ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย และ ซ่อมแซมคันเหมืองห้วยผาลาด บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขนาดไม่เกิน ๑ ตัน หมายเลขทะเบียน ผว ๑๙ เชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายจำนวน ๑๘ แห่ง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันทราย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔-๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อซ่อมแซมถนนหลักกลางหมู่บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสันทราย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นท์เตอร์ ของสำนักงานปลัด อบต.สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ในตำบลสันทรายสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปงสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาปาคีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองครกหมู่ที่ ๑๐ ,บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ,บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่๑๕ ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้กำจัดวัชพืชบริเวณเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบภายในตำบลสันทราย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย โดยวางท่อประปา ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่ปาคี ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย โดยวางท่อประปา ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะเกี๋ยง เชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านสันปง และหมู่ที่ ๑๕ บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ ตำบลสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านสันทราย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อใบเสร็จรรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง ขนาด A๔ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ เกี่ยวกับงานเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนหนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.สันทราย หมายเลขทะเบียนผห ๖๘๘ ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายยงยุทธ์ บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/11/2563  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโป่ง บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/11/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเก็บเงินค่าน้ำประปาอยู่ในเขตความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายจำนวน ๑๘ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ -๑๕ ตำบลสันทราย จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/11/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาอยู่ในเขตความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายจำนวน ๑๘ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล เช่าโดเมน และเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเวบไซต์ อบต.สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ใช้ในสำนักงาน อบต.สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30/06/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 31/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมรางส่งน้ำ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมฝายลำน้ำแม่งัด ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง ขนาด A4 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซม ปรับปรุง พร้อมตั้งค่าระบบโทรศัพท์ อบต.สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านหนองครก หมู่ที่ 10 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมบนเวทีชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด อบต.สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลบริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงเผาขยะ บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างโรงเผาขยะ บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงเผาขยะ บ้านต้นโชค หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยางรถยนต์นั่งธรรมดาของ อบต.สันทราย หมายเลขทะเบียน กล.7756 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านหย่อมบ้านล่อม บ้านผาแดง หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแดง หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ จัดหาเวทีใหญ่ พร้อมตกแต่งผ้าริ้วติดตั้งฉากบนเวทีและรอบเวที จัดพุ่มดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี้และเต็นท์ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรางวัลและอุปกรณ์ในการจัดงานและกิจกรรมนันทนาการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนบ้านหนองครก หมู่ที่ 10 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมดนตรีพื้นเมือง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงนา บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ำประปาประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสำนักปลัด ของอบต.สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ใน กองคลัง ของอบต.สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนหนองครก หมู่ที่ 10 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนบ้านหนองครก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิด (หย่อมป่าข่า) หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปป่าช้า บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.สันทราย (ผษ 5035 ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หน้าวัดท่ามะเกี๋ยง บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 15ตำบลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองครก วันที่ 13/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อน้ำในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ วันที่ 13/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายกองทราย หมู่ที่ 15 บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ วันที่ 29/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านต้นโชค วันที่ 29/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านต้นโชค วันที่ 27/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าป่าช้าตอนบน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน วันที่ 19/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านผาแดง หมู่ที่ 14 บ้านผาแดง วันที่ 19/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านแม่ปาคี วันที่ 8/3/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.สันทราย หมู่ที่ 5 วันที่ 07/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านขามสุ่ม ตำบลสันทราย เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแม่กอย วันที่ 06/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างไหล่ทาง หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย วันที่ 06/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเพชร หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้ำ วันที่ 01/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงคำ หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้ำ วันที่ 010/2/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก ซอยชาวนาอุทิศ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย วันที่ 29/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า วันที่ 31/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนบ้านแพะ หมู่ที่ 4 บ้าน่ทามะเกี๋ยง วันที่ 29/01/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2020 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)