หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 
นายณัฐพล สุอินต๊ะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายณัฐพล สุอินต๊ะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสุบิน อานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางชญาณี วงศ์ทันใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายศุภกฤต พิมุกต์สิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางจำเนียร แก้วเขียว
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมานา ญาณพัตร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
นางสาวรัตนา ต๊ะแสง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแสงเดือน สุนันท์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนิคม บุญตันหล้า
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวปวีณา ตาสุภา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายจันทร์พล จันทร์จรมานิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายเมืองมล บุญตันหล้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 
นายนคร ปันติบุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภาณุพงศ์ ใบเขียว
พนักงานขับรถยนต์
นางบุญจอง ศรีจอมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2020 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)