หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 
ประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. สันทราย เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น.-17.00 น. เลือกตั้ง เลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง

 
 
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย โดยมีวาระพิจารณาเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ทั้ง 15 หน่วยเลือกตั้ง และพิจารณาแต่งตั้ง กปน.สำรอง จำนวน 15 คน

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2564 เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์เหมาะสมกับวัย และความสามารถของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ของผู้เรียนและสถานศึกษา

 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอพร้าว จัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลสันทราย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน โดยใช้งบประมาณจากโครงการผ่อดีดี (PODD) โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ด้วยระบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสันทราย ศูนย์ อปต.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลสันทราย คณะกรรมการ LTC ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันทราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการร่มโพธิ์ธรรมปันน้ำใจ เพื่อนช่วยเพื่อน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ตำบลสันทราย จำนวน 11 ราย .. อ่านต่อ

 
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะรัฐศาสตร์ มช. ได้จัดการประชุมคืนข้อมูลงานวิจัยให้กับชุมชนต้นแบบ ตำบลสันทราย โดยการประชุมระบบออนไลน์ (zoom) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย.. อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด และตัวแทนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนะนำโครงการ และจัดทำสัญญาจ้างผู้จ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันปง
 
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่ออนุมัติแผนการดำเนินงาน ของการจัดการบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 
 
วันที่ 15 มกราคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 75% ณ โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิด และบริเวณสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เพื่อเป็นการทำความสะอาดป้องกันเชื้อ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จึงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามแนวทางตั้งด่านและจุดคัดกรอง ผู้เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ตำบลสันทราย ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ชมรม อสม.ตำบลสันทราย ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองตำบลสันทราย
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมปกครองตำบลสันทราย ทำการตั้งจุดบริการประชาชน ณ ถนนสายหลักในตำบล บริเวณหน้าวัดขามสุ่มป่า หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย โดยมีนายเสถียร ตันจะริรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย และคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการทุกวัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลสันทราย จัดกิจกรรมโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝัง ให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้น ให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์แลวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป .. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 4.โครงการพัฒนาศักยภาพทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน และพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท.. อ่านต่อ
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาศักยภาพทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน และพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี.. อ่านต่อ
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาศักยภาพทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน และพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ณ ศูนย์การพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายเสถียร ตันจะริรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สันทราย กำนัลชมรมผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันทราย ลูกจ้าง พนักงาน อบต.สันทราย กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันทราย และประชาชน ตำบลสันทราย ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ตามโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัด ในตำบลสันทราย จำนวน 9 วัด.. อ่านต่อ
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายเสถียร ตันจะริรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สันทราย กำนันชมรมผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันทราย ลูกจ้าง พนักงาน อบต.สันทราย และประชาชน ตำบลสันทราย ร่วมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดท่ามะเกี๋ยง ต.สันทราย อ.พร้าว.. อ่านต่อ
 
 
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย นำโดย นายเสถียร ตันจะริรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง อบต.สันทราย ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบสานฮีตฮอยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย.. อ่านต่อ
 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พิธีส่งมอบโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ​ จากฟาร์ม​สุกรระดับชุมชน ณ บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ​ ตำบลสันทราย​ อำเภอพร้าว​ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระบบส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ​ หมู่ที่ 15 บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ มีความยาว 800 เมตร​ ครอบคลุม​ทั่วทั้งหมู่บ้าน จำนวนกว่า​ 60​ ครัวเรือน โดยภาคีเครือข่าย อบต.สันทราย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำท้องถิ่น , ประชาชนตำบลสันทราย และบ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ.. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นำโดยนายเสถียร ตันจะริรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปิด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ร่วมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย.. อ่านต่อ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2020 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)