หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 
นางสาวเกวลี วัฒนกิจ
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางฉวีวรรณ ปัญโญ
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสุมณฑา เหม็งทะเหล็ก
ครูชำนาญการ
นางสาวเกวลี วัฒนกิจ
ครูชำนาญการ

นางอ้อยใจ แดงมูล
ครูชำนาญการ
 
นางกัญญา ตาลดี
ครู

นางสุคำ วิชัยรัตน์
ครูชำนาญการ

นางรำพึง หน่อนำ
ครูชำนาญการ
 
นางสาวสายพิน อามาตมนตรี
ครูชำนาญการ

นางนิตยา ปาหลวง
ครู

นางผ่องใส กุณาปัน
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางปราณี แสนใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลำดวล วงศ์แปง
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าที่ รต.หญิง วรัญญา สิทธิธรรมใจ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
 
นางรุ่งนภา บุญมา
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุทัยวรรณ จินะใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นายวุฒิพงค์ นรินทร์
นักการภารโรง
 
   
นางวงค์เดือน กิติวงค์
คนงานทั่วไป
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2020 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)