หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 วันที่ 30/11/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย วันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 วันที่ 10/10/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ โบร์ชัวร์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองคืการบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 06/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย วันที่ 06/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย วันที่ 06/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย วันที่ 05/10/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดภาพถ่าย “ธรรมชาติงามตา วัฒนธรรมงามใจ สันทราย เมืองพร้าว” วันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ โดยวิธีเจรจาตกลงราคา วันที่ 06/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย พ.ศ.2564 วันที่ 10/02/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับยื่นชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ วันที่ 10/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจําปี 2564 วันที่ 22/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 วันที่ 22/12/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายใหม่ วันที่ 22/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 04/11/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนมาแอ่ว มาอุดหนุนสินค้า จากพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย กาดนัดละอ่อน ครั้งที่ 1 วันที่ 21/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 08/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 08/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 16/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น วันที่ 10/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 06/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น วันที่ 31/07/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) วันที่ 14/06/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) วันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีป้าย พระราชบัญญัติ พ.ศ.2510 วันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย วันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 วันที่ 10/01/2563 ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 วันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 1/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 วันที่ 30/09/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป วันที่ 20/09/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 22/08/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 วันที่ 31/07/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 วันที่ 27/06/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ วันที่ 27/06/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 วันที่ 31/05/2562 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/jlftzh วันที่ 1/05/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 วันที่ 30/04/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยังชีพ วันที่ 24/04/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 24/04/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 วันที่ 29/03/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 วันที่ 28/01/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 วันที่ 31/01/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 วันที่ 21/12/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 วันที่ 5/12/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 วันที่ 5/12/2561
ดาวน์โหลด
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 1/12/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 วันที่ 26/11/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561วันที่ 14/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องกำหนดการงานสลากภัตต์และงานประจำปีของแต่ละวัด ในตำบลสันทราย ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 8/10/2561
ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2020 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)